konsorcjum_1

Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ – Lider Konsorcjum) jest organizacją non-profit, której misją jest walka z marnotrawstwem żywności oraz ograniczenie niedożywienia w Polsce. FPBŻ zrzesza 31 Banków Żywności, oraz regularnie wspiera ok. 3500 organizacji lokalnych w kraju, dzięki którym np. w 2016 r. pomoc obejmująca 110 000 ton produktów spożywczych dotarła do 1,8 miliona osób. FPBŻ uczestniczy w licznych inicjatywach rządowych m.in. Rada Pożytku Publicznego, oraz współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, w tym krajowymi jak i międzynarodowymi np. Europejska Federacja Banków Żywności (FEBA), Europejska Sieć Walki z Ubóstwem (EAPN).

konsorckum2a

Instytut Ochrony Środowiska PIB (IOŚ PIB – Partner Konsorcjum) określił po stronie konsorcjanta jednostką odpowiedzialną za realizację zadań Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami wraz z kadrą posiadającą udokumentowany dorobek naukowy z zakresu badania procesów marnotrawstwa i strat w łańcuchach żywnościowych. Na potrzeby wydawnicze i edytorskie zaangażowany został własny Zakład Wydawniczy oraz czasopismo naukowe Instytutu.

konsorcjum_3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW w Warszawie – Partner Konsorcjum) jest innowacyjną uczelnią cieszącą się uznaniem wśród praktyków z otoczenia gospodarczego, a także wiodącym ośrodkiem w dziedzinie nauk o życiu, koncentrującym się na badaniach w obszarze nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. Działalność wdrożeniowa SGGW wzmacnia wsparcie instytucjonalne powołanego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT).

konsorcjum_4

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego (KOWR – Partner Konsorcjum) jest nową instytucją powstałą 1.09.2017 r. tj. z dniem wejścia w życie przepisów tworzących nowe ramy instytucjonalnego wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce polegające m.in. na utworzeniu jednostki odpowiedzialnej w zakresie programowania polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi. KOWR realizuje zdania państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, a także analizuje i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych.

konsorcjum_5

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ – Partner Konsorcjum) jest stowarzyszeniem naukowym działającym w celu rozwijania działalności naukowej, dydaktycznej, popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii i dziedzin pokrewnych, jak i upowszechniania osiągnięć naukowych i wymiany doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez organizowanie kongresów, sympozjów, konferencji naukowych, publicznych odczytów i wykładów, a także opracowywanie ekspertyz , wydawanie opinii, prowadzenie działalności wydawniczej i prac naukowo-badawczych, inicjowanie badań w zakresie wytwarzania żywności, oraz współpracę z pokrewnymi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 30 lok. 8
00-024 Warszawa

tel.: (22) 654 64 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.